• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Statut PUP Kalisz

STATUT
Powiatowego Urzędu Pracy
w Kaliszu
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, zwany dalej „Urzędem”, działa w szczególności na
podstawie:
 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 149),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721, Nr 171, poz.1016, Nr 209,poz.1243 i 1244, Nr 291, poz.1707, z 2012r. poz. 986, 1456, z 2013r. poz. 73, 675, 791, 1446, 1645, z 2014r. poz. 598, 877, 1198, 1457, 1873, z 2015r. poz.218),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146 i 1626),
 4. niniejszego statutu. 
§ 2.
 1. Urząd jest jednostką organizacyjną miasta Kalisza – miasta na prawach powiatu, działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
 3. Bezpośredni nadzór nad Urzędem sprawuje Prezydent Miasta Kalisza lub w jego zastępstwie wyznaczony Wiceprezydent.
 
§ 3.
 1.  Obszarem Działania Urzędu jest teren miasta Kalisza oraz gmin wchodzących w skład Powiatu Kaliskiego.
 2. Siedziba Urzędu znajduje się na terenie miasta Kalisza.
 
Rozdział II
Cel i zadania Urzędu
 
§ 4.
Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.
 
§ 5.
Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 149) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721, Nr 171, poz.1016, Nr 209,poz.1243 i 1244, Nr 291, poz.1707, z 2012r. poz. 986, 1456, z 2013r. poz. 73, 675, 791, 1446, 1645, z 2014r. poz. 598, 877, 1198, 1457, 1873, z 2015r. poz.218),
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
 
§ 6.
Urzędem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności.
 
§ 7.
 1. Powołania i odwołania Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu dokonują każdorazowo w drodze porozumienia Prezydent Miasta Kalisza oraz Starosta Powiatu Kaliskiego.
 2. Dyrektora, w czasie jego nieobecności, zastępuje Zastępca Dyrektora.
 3. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 
§ 8.
Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Prezydenta Miasta Kalisza.
 
Rozdział IV
Mienie i gospodarka finansowa
 
§ 9.
Majątek urzędu może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową. Urząd zarządza mieniem przekazanym mu w trwały zarząd.
 
§ 10.
Urząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 11.
W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
 
§ 12.
Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
 
 
 
Przewodniczący
 Rady Miejskiej Kalisza
/…/
Andrzej Plichta

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Pierwsza publikacja
Przemysław Cichowicz 2012-02-13 08:18
Aktualizacja publikacji
Przemysław Cichowicz 2022-11-03 12:14
Wytworzenie publikacji
Pietura Radosław 2015-05-07 11:54
Zatwierdzenie
Pietura Radosław 2015-05-07 11:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry