• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/PUP Kalisz/Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Kaliszu jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Kalisza w sprawach polityki rynku pracy.

Rada działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).      

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kaliszu wchodzą osoby powołane przez Prezydenta Miasta Kalisza spośród działających na terenie powiatu:

 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
 • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy należy w szczególności:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 • opiniowanie projektu planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji  samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawianie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;
 •  opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;
 • współpraca z komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;
 • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  •  liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 • opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;
 • opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:
  • kryteria doboru bezrobotnych,
  • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

Powiatowa Rada Rynku Pracy wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na czas trwania kadencji.

 

Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kaliszu obecnej kadencji na lata 2022-2026 jest Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski.

Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie pracami Rady, a w szczególności:

 1. Ustalanie przedmiotu i terminu obrad Rady,
 2. Przewodniczenie obradom Rady,
 3. Reprezentowanie Rady w kontaktach z innymi organizacjami i instytucjami,
 4. Zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie,
 5. Inicjowanie i organizowanie prac Rady.
 

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kaliszu powołanej Zarządzeniem nr 470/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2022r. oraz Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 stycznia 2024r.

 1. Nosal Krzysztof - Przewodniczący 
 2. Gabrysiak Mirosław - Wiceprzewodniczący
 3. Niemiec Bernard
 4. Rogoziński Tomasz
 5. Różalski Roman
 6. Słodowy Zbigniew
 7. Joachimkowska Aneta
 8. Żychliński Stanisław
 9. Całka Maciej
 10. Wawrzyniak Arkadiusz

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.

Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia Rady. Uchwały w sprawach wymagających opinii Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Powiatowej Rady Rynku Pracy. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu odpowiada za techniczną obsługę Rady.

Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kaliszu  obecnej kadencji na lata 2022-2026 jest Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Pierwsza publikacja
Jolanta Matczak 2012-12-27 15:06
Aktualizacja publikacji
Przemysław Cichowicz 2024-01-22 13:44
Wytworzenie publikacji
Radosław Pietura 2024-01-22 13:44
Zatwierdzenie
Radosław Pietura 2024-01-22 13:44
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry