• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Działalność PUP

Działalność PUP

Szanowni Państwo

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z dnia 2013, poz. 595 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)
 • Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 13/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kalisz, zatwierdzonego zarządzeniem Nr 144/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu realizuje zadania z zakresu:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. ,Nr. 127 poz. 721 z póżn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz.U. poz. 1299);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 roku  w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. (Dz.U.  z 2014r., poz. 1189 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. z 2014r., poz. 864);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych  (Dz.U. Nr 142, poz. 1160);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 457);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 155 poz. 921).

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Pierwsza publikacja
Przemysław Cichowicz 2012-02-13 08:09
Aktualizacja publikacji
Przemysław Cichowicz 2022-11-03 12:52
Wytworzenie publikacji
Walczak Katarzyna 2015-02-10 08:09
Zatwierdzenie
Walczak Katarzyna 2015-02-10 08:09
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry