• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Informacja o dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu mieści się w budynku przy ulicy Staszica 47A.

Przed budynkiem dostępny jest bezpłatny parking dla Klientów. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zaparkować samochód przed samym budynkiem placówki.

Do budynku Urzędu wejść można przez dwa wejścia - wejście główne budynku po stronie lewej oraz wejście mieszczące się na prawej ścianie obiektu.

Informacja Urzędu

Po przejściu przez główne drzwi wejściowe w budynku należy udać się na pierwsze piętro budynku gdzie po stronie prawej znajduje się informacja.

W razie konieczności, w danym dniu osoba pracująca na dyżurze wyjdzie po Klienta do drzwi wejściowych, o godzinie w której interesant jest umówiony i przeprowadzi do pokoju, do którego chce się on udać lub będzie w nim obsłużony.

Po prawej stronie jest szeroki korytarz, prowadzący do pozostałych pokoi urzędu. Na korytarzu dostępne są miejsca siedzące dla interesantów.

Toalety:

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu toaleta dla interesantów znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia do budynku, po lewej stronie korytarza.

Czym zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ?

Urząd zajmuje się rejestracją osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Prowadzi pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne - EURES, które jest jedną z podstawowych usług rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy na rzecz poszukujących pracy oraz pracodawców.

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy i polega na udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc.

Może być ona świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego.

W ramach usługi poradnictwa zawodowego pracownicy urzędu prowadzą również grupowe spotkania w formie warsztatów z osobami potrzebującymi pomocy.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych realizujemy poprzez:

 • staże i bony stażowe,
 • szkolenia i bony szkoleniowe,
 • trójstronne umowy szkoleniowe,
 • dofinansowanie studiów podyplomowych,
 • finansowanie kosztów egzaminów i licencji,

Do łagodzenia skutków bezrobocia urząd wykorzystuje różnego rodzaju formy wsparcia, w tym m.in.:

 • prace interwencyjne,
 • roboty publiczne,
 • prace społecznie użyteczne,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną,
 • bon zatrudnieniowy,
 • bon na zasiedlenie,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
 • dofinansowanie podjęcia działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych,
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Świadczenia pieniężne przyznawane przez powiatowy urząd pracy finansowane są ze środków Funduszu Pracy w formie zasiłku dla osób bezrobotnych oraz dodatku aktywizacyjnego. Dodatkowo, w trakcie podnoszenia kwalifikacji przez bezrobotnego urząd pracy wypłaca stypendium.

W odpowiedzi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami Urząd Pracy oferuje specjalne programy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , które wspomagają zatrudnienie.

Są to miedzy innymi:

 • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
 • Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

Ponadto zatrudniając osobę niepełnosprawną można uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 • Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 • uzyskać zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Wszystkie uprawnienia wynikają z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100, z późn. zm.).

Kontakt z urzędem:

Z urzędem można się skontaktować telefoniczne pod numerem +48 62 76 89 700, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. Korespondencję do urzędu można również kierować za pośrednictwem:

 • elektronicznej Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP – pismo ogólne do urzędu,
 • adres do e-Doręczeń: AE:PL-15910-29055-EFTSJ-26 
 • modułu systemu teleinformatycznego oprogramowania Syriusz Std dostępnego na stronie: www.praca.gov.pl
 • listu na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu – 62-800 Kalisz, ul. Stanisława Staszica 47A.

Kontakt z Urzędem za pośrednictwem tłumacza języka migowego

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 20).
Dotyczą one między innymi języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje jednoznacznie sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z jednostkami administracji.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy jeżeli jesteś osobą uprawnioną (głuchą lub głuchoniewidomą) masz prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z naszym urzędem.

Świadczenie to zapewnimy Ci bezpłatne jeżeli jesteś osobą uprawnioną czyli będącą osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Chcąc załatwić sprawę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy wyżej wymienionej ustawy - musisz zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej, dogodnej dla Ciebie, metody komunikowania się.

Uwaga, takie zgłoszenie musisz wykonać co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu (z trzydniowym wyprzedzeniem),
 • krótkie określenie tematu lub zakresu sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Gdzie wysyłać zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza PJM?

Zgłoszenie można wysłać w jeden lub kilka z poniższych sposobów:

 • na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • za pomocą platformy ePUAP: /PUPKALISZ/SkrytkaESP (pismo ogólne do urzędu)
 • za pomocą modułu systemu teleinformatycznego oprogramowania Syriusz Std dostępnego na stronie: https://www.praca.gov.pl
 • Usługi elektroniczne Urzędów Pracy, Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu, Wnioski pozostałe, Pismo do urzędu
 • wysłać na adres (liczy się data dostarczenia korespondencji) Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Stanisława Staszica 47a
 • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu: tel. +48 62 768 97 00

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Pierwsza publikacja
Przemysław Cichowicz 2022-10-27 13:42
Aktualizacja publikacji
IntraCOM Katowice 2023-12-21 10:32
Wytworzenie publikacji
Jolanta Matczak 2023-12-21 10:32
Zatwierdzenie
Jolanta Matczak 2023-12-21 10:32
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry