• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostepnosci

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Kaliszu.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłączeń

 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowe zostały przed dniem 23 września 2018 r.;
 • treść niewykorzystywana do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawana po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;
 • treści które są w posiadaniu podmiotu publicznego a nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte;
 • wybrane treści i materiały dostępne na stronie, mogą posiadać błędy związane z dostępnością - dokładamy wszelkich starań aby w niedalekiej przyszłości wszystkie materiały na stronie były dostępne cyfrowe

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Przemysław Cichowicz, admin@pup.kalisz.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 768 97 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Pracy w Kaliszu
ul. Staszica 47a, 62-800 Kalisz

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu jest dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w dni wytypowane zarządzeniem Dyrektora Urzędu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu nie jest dostosowany do potrzeb poruszania się po budynku dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w pomieszczenie z osobnym wejściem przystosowanym do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Budynek główny posiada 2 wejścia usytuowane z przodu budynku. Dodatkowo od tyłu budynku jest możliwość dostania się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. W Urzędzie nie stosuje się pętli indukcyjnych ani komunikatów głosowych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma oznaczeń drukiem powiększonym dla osób niedowidzących i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Parking przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu jest dostosowany do potrzeb dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczone są dwa miejsca parkingowe.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich pomieszczeń obsługi można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być złożone, z wykorzystaniem opublikowanego poniżej formularza:

 • osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, 1 piętro pokój nr 110,
 • drogą elektroniczną na adres WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 • telefonicznie przez osobę przybraną pod nr +48 62 768 97 48,
 • za pomocą faxu na nr +48 62 768 97 90,
 • pomoc tłumacza jest bezpłatna.

Po dokonaniu zgłoszenia Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zapewni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd poinformuje osobę uprawnioną o możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskaże na inną formę realizacji uprawnień.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Pierwsza publikacja
IntraCOM Katowice 2020-09-22 15:51
Aktualizacja publikacji
Przemysław Cichowicz 2023-10-19 09:24
Wytworzenie publikacji
Przemysław Cichowicz 2023-10-19 09:24
Zatwierdzenie
Przemysław Cichowicz 2023-10-19 09:24
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry