Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statut PUP Kalisz

STATUT
Powiatowego Urzędu Pracy
w Kaliszu
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, zwany dalej „Urzędem”, działa w szczególności na
podstawie:
1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2015r. poz. 149),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721, Nr 171,
poz.1016, Nr 209,poz.1243 i 1244, Nr 291, poz.1707, z 2012r. poz. 986, 1456, z
2013r. poz. 73, 675, 791, 1446, 1645, z 2014r. poz. 598, 877, 1198, 1457, 1873, z
2015r. poz.218),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885,
938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146 i 1626),
4) niniejszego statutu.
 
§ 2.
1. Urząd jest jednostką organizacyjną miasta Kalisza – miasta na prawach powiatu,
działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
3. Bezpośredni nadzór nad Urzędem sprawuje Prezydent Miasta Kalisza lub w jego
zastępstwie wyznaczony Wiceprezydent.
 
§ 3.
1. Obszarem Działania Urzędu jest teren miasta Kalisza oraz gmin wchodzących w skład
Powiatu Kaliskiego.
2. Siedziba Urzędu znajduje się na terenie miasta Kalisza.
 
Rozdział II
Cel i zadania Urzędu

§ 4.
Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz
aktywizacja zawodowa.
 
§ 5.
Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki
rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 149) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127,
poz.721, Nr 171, poz.1016, Nr 209,poz.1243 i 1244, Nr 291, poz.1707, z 2012r. poz. 986,
1456, z 2013r. poz. 73, 675, 791, 1446, 1645, z 2014r. poz. 598, 877, 1198, 1457, 1873, z
2015r. poz.218),
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§ 6.
Urzędem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność za całokształt działalności.
 
§ 7.
1. Powołania i odwołania Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu dokonują
każdorazowo w drodze porozumienia Prezydent Miasta Kalisza oraz Starosta Powiatu
Kaliskiego.
2. Dyrektora, w czasie jego nieobecności, zastępuje Zastępca Dyrektora.
3. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 
§ 8.
Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek
organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Prezydenta Miasta Kalisza.
 
Rozdział IV
Mienie i gospodarka finansowa

§ 9.
Majątek urzędu może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych
z działalnością statutową. Urząd zarządza mieniem przekazanym mu w trwały zarząd.
 
§ 10.
Urząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla
jednostek budżetowych.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 11.
W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
 
§ 12.
Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
 
 
 
Przewodniczący
 Rady Miejskiej Kalisza
/…/
Andrzej Plichta

Redakcja strony: Statut PUP KaliszRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1817