Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Kaliszu jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Kalisza w sprawach polityki rynku pracy.

Rada działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.)  oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).      

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kaliszu wchodzą osoby powołane przez Prezydenta Miasta Kalisza spośród działających na terenie powiatu:

 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
 • społeczno- zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy należy w szczególności:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 • opiniowanie projektu planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji  samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawianie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;
 •  opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;
 • współpraca z komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;
 • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 • opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych;
 • opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:
  a) kryteria doboru bezrobotnych,
  b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

Powiatowa Rada Rynku Pracy wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na czas trwania kadencji.

 

Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kaliszu obecnej kadencji na lata 2017-2021 jest Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski.

Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie pracami Rady, a w szczególności:

 1. Ustalanie przedmiotu i terminu obrad Rady,
 2. Przewodniczenie obradom Rady,
 3. Reprezentowanie Rady w kontaktach z innymi organizacjami i instytucjami,
 4. Zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie,
 5. Inicjowanie i organizowanie prac Rady.
 

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kaliszu powołanej zarządzeniem nr 118/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia  28 lutego 2019 r.:

Krzysztof Nosal – Przewodniczący
Tomasz  Rogoziński – Wiceprzewodniczący
Irena Cicha – Członek
Mirosław Józef Gabrysiak - Członek
Jolanta Łaźniak – Członek
Bernard Niemiec – Członek
Roman Różalski – Członek
Zbigniew Słodowy – Członek
Grażyna Wesołowska – Członek
Stanisław Żychliński - Członek

 

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.

Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia Rady. Uchwały w sprawach wymagających opinii Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Powiatowej Rady Rynku Pracy. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu odpowiada za techniczną obsługę Rady.

Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kaliszu  obecnej kadencji na lata 2017-2021 jest Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski.

Redakcja strony: Powiatowa Rada Rynku PracyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3085